logopedie op school

Wanneer uw kind naar de logopedist gaat, vinden wij het belangrijk dat hij/zij zich prettig voelt. De school is een vertrouwde en prettige omgeving. Wanneer uw kind onder schooltijd, op school, logopedie krijgt, kan het tijdstip met u en de leerkracht afgestemd worden en vervalt de reistijd naar de praktijk. Op deze manier mist uw kind zo min mogelijk van de lessen en kan hij/zij op de vrije middagen lekker spelen. Doordat de logopediste op school praktijk houdt, is het contact met de leerkrachten en intern begeleider optimaal. Hierdoor zullen de resultaten van de logopedische zorg versterkt en goed toegepast kunnen worden in dagelijkse situaties.

Op onze school is Keshia van Duren werkzaam.
Meer informatie?

Logopedie Pluspunt

Website: www.logopedie-pluspunt-lemele.nl
E-mail:
keshia@logopediepluspunt.nl

Telefoon: 0529-433633 // 06-28367257


logopediescreening

Vroegtijdig signaleren van logopedische problemen bij jonge kinderen kan problemen op latere leeftijd voorkomen/verminderen bij het leren en in het leven van het kind. Wij kiezen ervoor alle kinderen uit groep 2 in het voorjaar te laten screenen door een logopediste. De subsidie van de gemeente Ommen is m.i.v. het schooljaar 2016-2017 gestopt. De financiering voor de screening komt nu voor rekening van onze eigen middelen. Mocht u bezwaar hebben tegen de screening van de logopedist bij uw kind, dan kunt u dit vroegtijdig aangeven aan de leerkracht of op de vragenlijst, die u als ouder ontvangt.

De resultaten van deze screening worden vastgelegd. Mocht uw kind tijdens de observaties en screeningen om wat voor reden dan ook ‘opvallen’, dan neemt deze screenend logopediste contact met u op om dit met u (en de leerkracht) te bespreken. Wanneer de screenend logopedist behandeling adviseert, ontvangt u een formulier dat u mee kunt nemen naar uw huisarts. Deze kan op basis van het screeningsformulier en eventueel aanvullend onderzoek een verwijzing verstrekken voor logopedische behandeling.

Vervolgens kan er een vervolgonderzoek plaatsvinden door een vrijgevestigde logopedist, Hij/ zij zal uw kind verder begeleiden. Wij zijn, na uw toestemming, op de hoogte van het behandelplan. Voor zover mogelijk zal de aanpak een vervolg krijgen in de lessen. Zit uw kind in een hogere groep en heeft u vragen rondom de spraak-taalontwikkeling van uw kind? Neem dan contact op met de leerkracht en/of de intern begeleider. Samen vinden we dan een passende oplossing.