MR algemeen

Medezeggenschap geeft de ouder/verzorger en de leerkracht inspraak (advies en/of instemmingsrecht) in tal van zaken, zoals: de onderwijstijden, de wijze waarop het voor het onderwijs beschikbare geld wordt besteed, de keuze van een nieuwe vaste leerkracht, enz.. In nauw overleg met de directeur van de school, die een rol heeft als gesprekspartner, worden beleidsplannen besproken. De samenstelling van de MR bestaat uit een oudergeleding van drie personen en drie teamleden. U kunt de MR mailen via: mr@ichthuslemele.nl

Samenstelling MR

Samenstelling Medezeggenschapsraad schooljaar 2017 - 2018

Jaap Kort Oudergeleding, voorzitter
Kim Pouw Oudergeleding, secretaris
Petra Dubbink Oudergeleding
Milou Boers Personeelsgeleding
Ellen van der Veen Personeelsgeleding
Lianne Wassens Personeelsgeleding

GMR

Naast de MR op schoolniveau is er ook een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Hierin worden de bovenschoolse zaken met de bestuurder van Floreant besproken. Rechten en plichten van de (G)MR zijn in een speciale wet geregeld. Door de fusie van beide verenigingen is de samenstelling van de GMR vanaf augustus 2017 gewijzigd. Vanaf dat moment hebben 5 personeelsleden en 5 ouders/ verzorgers zitting in de GMR. Lianne Wassens is m.i.v. dit schooljaar toegetreden als lid van de GMR. 

De volgende punten staan doorgaans op de jaarplanning, maar dit is afhankelijk van de ontwikkeling op stichtingsniveau:

- Jaarverslag GMR
- Sociaal jaarverslag
- Strategisch beleidsplan
- Begroting en bijbehorende beleidsvoornemens op financieel,
  organisatorisch en onderwijskundig gebied
- Bestuursformatieplan en arbeidsvoorwaardelijke regelingen
- Organisatie van het schoolbestuur en management
- Organisatie medezeggenschap
- Contact Raad van Toezicht
- Indien aan de orde: klachtenprocedures

Mocht u een vergadering als toehoorder willen bijwonen, dan bent u van harte welkom. Aanvang is steeds 19.45 uur.

In schooljaar 2017-2018 betreft het de volgende data:

Maandag 18 september 2017, De Kardoen
Woensdag 8 november 2017, De Spiegel
Woensdag 13 december 2017, De Kardoen
Donderdag 15 maart 2018, De Spiegel
Dinsdag 15 mei 2018, De Kardoen
Woensdag 4 juli 2018, De Spiegel