Scholen zijn verplicht een klachtenregeling vast te stellen en zich aan te sluiten bij een klachtencommissie. Stichting Floreant is aangesloten bij de landelijke klachtencommissie van de GCBO (Geschillencommissies Bijzonder Onderwijs). Deze commissie heeft in maart 2017 een nieuwe modelklachtenregeling opgesteld. Vooruitlopend op een nog nader op- en vast te stellen klachtenregeling volgt St. Floreant de modelregeling. Deze is te downloaden via:

Onze school heeft een contactpersoon klachtenregeling en dat is Rinske Linckens. Deze ouder/verzorger heeft de volgende taken:

- het aanhoren van de klacht; 

- het nagaan of voor de hand liggende stappen zijn uitgevoerd;

- het helpen op schrift stellen van de klacht en uitleg van de procedure;

- het doorspelen van de klacht naar vertrouwenspersoon met een afschrift aan het bestuur;

- eventueel adviseren, na overleg met de vertrouwenspersoon.

In het contact met de leerkracht kunnen er dingen gebeuren die een leerling wil bespreken. Uitgangspunt is altijd dat dit in eerste instantie met de eigen leerkracht in kaart wordt gebracht. Lukt dit om wat voor reden niet, dan kan er contact opgenomen worden met de contactpersoon voor de leerlingen: Lianne Lammers, Intern Begeleider.

In de klachtenregeling staat ook beschreven wat de taak is van de vertrouwenspersoon. Onderstaande vertrouwenspersonen zijn aan onze school verbonden:

De heer J. Tammeling   0529-432357    06-22983045

Mevrouw H. Warmelink 0572-371405