MR algemeen

Medezeggenschap geeft de ouder/verzorger en de leerkracht inspraak (advies en/of instemmingsrecht) in tal van zaken, zoals: de onderwijstijden, de wijze waarop het voor het onderwijs beschikbare geld wordt besteed, de keuze van een nieuwe vaste leerkracht, enz.. In nauw overleg met de directeur van de school, die een rol heeft als gesprekspartner, worden beleidsplannen besproken. De samenstelling van de MR bestaat uit een oudergeleding van drie personen en drie teamleden. U kunt de MR mailen via: mr@ichthuslemele.nl

Samenstelling MR

Samenstelling Medezeggenschapsraad bij aanvang schooljaar 2019 - 2020

Jaap Kort Oudergeleding, voorzitter
Petra Dubbink Oudergeleding, 
Marlies Marsman Oudergeleding
Milou Boers Personeelsgeleding
Ellen van der Veen Personeelsgeleding
Lianne Wassens Personeelsgeleding

GMR

Naast de MR op schoolniveau is er ook een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Hierin worden de bovenschoolse zaken met de bestuurder van Floreant besproken. Rechten en plichten van de (G)MR zijn in een speciale wet geregeld. Door de fusie van beide verenigingen is de samenstelling van de GMR vanaf augustus 2017 gewijzigd. Vanaf dat moment hebben 5 personeelsleden en 5 ouders/ verzorgers zitting in de GMR. Lianne Wassens is het afgelopen schooljaar toegetreden als lid van de GMR. 

De volgende punten staan doorgaans op de jaarplanning, maar dit is afhankelijk van de ontwikkeling op stichtingsniveau:

- Jaarverslag GMR
- Sociaal jaarverslag
- Strategisch beleidsplan
- Begroting en bijbehorende beleidsvoornemens op financieel,
  organisatorisch en onderwijskundig gebied
- Bestuursformatieplan en arbeidsvoorwaardelijke regelingen
- Organisatie van het schoolbestuur en management
- Organisatie medezeggenschap
- Contact Raad van Toezicht
- Indien aan de orde: klachtenprocedures

Mocht u, als toehoorder, een vergadering bij willen wonen, dan bent u van harte welkom. Locaties worden op een later tijdstip toegevoegd.

Maandag 8 oktober 2018
Dinsdag 27 november 2018
Woensdag 30 januari 2019
Dinsdag 5 maart 2019
Donderdag 16 mei 2019
Maandag 8 juli 2019