Vanuit het ministerie krijgt de school financiële middelen voor de exploitatie van de school. Dat biedt echter weinig ruimte voor allerlei extra's. Om deze reden vraagt de school via de AC een ouderbijdrage van alle ouders/verzorgers. Hieruit worden allerlei extra activiteiten en materialen t.b.v. de kinderen van betaald, waar het reguliere budget niet in voorziet.

De bijdrage voor het schooljaar 2019-2020 bedraagt € 37,50,- per kind. Eenmaal per jaar wordt de ouderbijdrage geïnd. De hoogte van de ouderbijdrage is door de MR vastgesteld.

Wanneer een kind in de loop van het schooljaar instroomt, wordt het bedrag naar rato verrekend. Een overzicht van de inkomsten en uitgaven ligt tijdens de jaarlijkse ouderavond in februari ter inzage. De ouderbijdrage komt in z’n geheel ten goede aan de kinderen. In de schoolgids staat een globale verantwoording van de besteding van de gelden.

De ouderbijdrage heeft een vrijwillig karakter. Voor het schoolkamp van groep 7/8 wordt een aanvullende bijdrage van € 60,- gevraagd. De desbetreffende ouders/verzorgers ontvangen voor de zomervakantie een verzoek om betaling. Ook hierbij is het vrijwillige karakter van toepassing.