Communicatie

Een goede communicatie vinden wij van belang, zowel intern als extern. We streven ernaar om tijdig, doelgericht en eenduidig te communiceren.
Een belangrijk middel voor onze externe communicatie is deze website.

De interne communicatie is hoofdzakelijk gericht op de communicatie met ouders/verzorgers.
In communicatie met ouders/verzorgers staat bij ons de relatie voorop.  Dit zien wij als basis voor het samenwerken met ouders/verzorgers. Een goede relatie is voor ons een relatie die uitgaat van vertrouwen en een gezamenlijk doel. Als gezamenlijk doel zien wij het welbevinden en de ontwikkeling van het kind.
De communicatie met ouders kan formeel en informeel plaatsvinden.
Wat betreft de formele communicatie zijn er een aantal middelen en manieren binnen de school waarop en waarmee wij communiceren. Onderstaand hiervan een overzicht.


Gesprekken leerkracht, ouder(s)/verzorger(s) en kind (LOK-geprekken)

Bij de start van het schooljaar nodigt de leerkracht de kinderen en hun ouder(s)/verzorger(s) uit voor een gesprek. Hierin staat de relatie tussen leerkracht, ouder en kind centraal. Samenwerken doen we vanuit een relatie op basis van vertrouwen. Dit vraagt een investering om dit vertrouwen op te bouwen en te onderhouden. Daarom houden we deze gesprekken in de eerste schoolweken met alle ouders en kinderen. Vervolgens wordt er een vervolgafspraak gemaakt in overleg. We volgen hierbij de ontwikkeling van het kind en spreken met ouder(s)/verzorger(s) af wanneer en met welk doel er een volgend gesprek plaatsvindt. Hierbij hanteren we de stelregel: 'geen afspraak is geen optie'. Op deze manier koppelen we onze gesprekken aan de ontwikkeling van het individuele kind voor een optimale begeleiding van het kind.


Klasbord ouderapp

De Klasbord ouderapp is het voornaamste communicatiemiddel
richting ouders. De Klasbord ouderapp is een beveiligde
online-omgeving in de vorm van een app en website.
Middels deze online-omgeving communiceren wij het volgende:
  • nieuwsbrieven
  • 1 tot max. 2 klassenberichten per week met informatie over lessen en activiteiten.
  • het plannen van een gesprek middels de ‘gesprekkenplanner’.
  • een verzoek om hulp van ouder(s)/verzorger(s) bij een activiteit.
  • een groepskalender waarin de activiteiten per groep worden weergegeven.
  • spoedberichten, wanneer we ouder(s)/verzorger(s) met spoed willen informeren.

E-mail

E-mail zetten wij in voor communicatie die gaat over de ontwikkeling van en zorg voor een specifieke leerling. Daarnaast zullen we reageren per e-mail wanneer ouder(s)/verzorger(s) ons op deze manier benaderen.