Een veilige school

We vinden het belangrijk dat onze school een veilige (leer)omgeving is voor leerlingen, medewerkers, ouders/verzorgers en bezoekers.
We besteden daarom aandacht aan de sociale en fysieke veiligheid op school.
 

Sociale veiligheid

Sociale veiligheid heeft voor ons direct te maken met de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen. Sociaal emotionele ontwikkeling is voor ons een continue ontwikkeling, 'a way of life'. Waarin we samen (team, leerlingen en ouder/verzorgers) werken aan een veilige sfeer en omgeving om samen te groeien. Daarbij staan persoonlijk leiderschap en een positief zelfbeeld (Wie ben ik, wat kan ik en wat wil ik?) centraal. Waarbij we respect, (zelf)kennis, (zelf)reflectie en het maken van keuzes belangrijk vinden.
Hier geven wij onder andere vorm aan door in alle groepen lessen te verzorgen op het gebied van sociaal emotionele ontwikkeling, die bijdragen aan een veilige (leer)omgeving. Hiervoor maken we op onze school gebruik van de methode Kwink. De methode kent de volgende uitgangspunten:

  • Voorkomt verstorend gedrag en pesten
  • Kent een groepsbrede, preventieve aanpak
  • Zorgt voor een sociaal veilige groep
  • Verhoogt de leeropbrengsten
  • Werkt met vijf bewezen gedragscompetenties
    (zie afbeelding hiernaast)
  • Biedt iedere les unieke filmpjes
  • Voldoet aan de Wet Sociale Veiligheid
  • Is leuk!


Naast sociaal emotioneel leren besteden wij met Kwink ook aandacht aan Burgerschap en Mediawijsheid.
Wilt u meer informatie over Kwink, dan kunt u hier het online-Kwink-oudermagazine lezen.
 

Fysieke veiligheid

Ook is er op school aandacht voor de fysieke veiligheid. De ARBO-coördinator van stichting Floreant schept de voorwaarden voor veiligheid rondom scholen en helpt directeuren hun verantwoordelijkheid te nemen bij zaken als veiligheid van gebouwen en lokalen, aanwezigheid van een vluchtplan, de brandmeldinstallatie, brandblusapparatuur, ontruimingsoefeningen, controle van speeltoestellen en de scholing van bedrijfshulpverleners.
 

Meten

Ieder jaar worden leerlingen gevraagd naar hun beleving van de veiligheid op school. Tweejaarlijks wordt dit ook voorgelegd aan medewerkers en ouders/verzorgers. De uitkomsten worden besproken met het schoolteam, de medezeggenschapsraad en het leerlingenpanel. Vanuit de conclusies worden indien gewenst, vervolgacties bepaald die worden opgenomen in het Jaarplan van de school. Publicaties hierover volgen in de nieuwsbrief naar ouders/verzorgers, op de website 'Scholen op de kaart' en in het Schoolplan.
 

Vertrouwenspersonen

Voor leerlingen, ouders/verzorgers en medewerkers zijn er vertrouwenspersonen beschikbaar.
Een vertrouwenspersoon is een persoon binnen een school aan wie men vertrouwelijke zaken kwijt kan. Een vertrouwenspersoon is geschoold in het voeren van vertrouwelijke gesprekken.

De contactpersonen voor vertrouwenszaken op onze school zijn:
Anouk Uitslag (intern begeleider): (0572) 33 14 72 / ib@ichthuslemele.nl
Marlon Hallink (ouder): (06) 534 110 10 / marlonvolkerink@live.nl

Daarnaast beschikt ook stichting Floreant over contactpersonen voor vertrouwenszaken die men niet wenst te delen op school:
Mevr. H. Warmelink: (0572) 37 14 05 / mtswarmelink@hetnet.nl
Dhr. H. Schipper: (06) 12 06 75 01

Anti-pest coördinator op onze school is tevens:
Anouk Uitslag (intern begeleider): (0572) 33 14 72 / ib@ichthuslemele.nl
 

Veiligheidsplan

Naast dat we het van belang vinden dat onze school een veilige (leer)omgeving is, is dit ook een wettelijke plicht. De school beschikt over een veiligheidsplan, welke ter inzage ligt bij de directie van de school. Hierin worden onder andere de volgende zaken beschreven: schoolnood- en ontruimingsplan, incidentenregistratie, etc. 
Ook het Afwegingskader Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling maakt hier deel van uit. Deze Meldcode is een stappenplan waarin staat hoe hulpverleners kindermishandeling signaleren en melden. 
Afwegingskader Meldcode.pdf