Ondersteuning 

We richten ons onderwijs zo in, dat we uitgaan van de overeenkomsten die we zien tussen de verschillen van de kinderen. Verbinden vanuit verschillen. 

Verschillen in ontwikkeling, in werktempo, in wat kinderen aan kunnen qua leerstof, interesse, enz.. Uitgangspunten hierbij zijn de drie belangrijke basisbehoeften van kinderen: relatie, competentie en autonomie. 

 

Bij relatie gaat het o.a. om de positieve contacten met leerkracht(en) en medeleerlingen, om veiligheid en welbevinden. Bij competentie gaat het om het gevoel dat je het zelf kunt, om zelfvertrouwen in nieuwe leersituaties. Bij autonomie gaat het om de mogelijkheid om ook zelf keuzes te kunnen en durven maken, om zelfstandigheid. Dit zijn uiteraard ook de uitgangspunten van onze missie: ‘Samen leren leven, leren denken en leren leren. 

 

We willen, opbouwend, met alle betrokkenen rondom een leerling samenwerken. 

Samen met ouders/verzorgers, hebben leerkrachten de kennis en vaardigheden om het kind te laten ontwikkelen in de volle breedte. Ouders/verzorgers worden niet alleen geïnformeerd, maar zijn voor ons vooral een belangrijke gesprekspartner. Samen zijn we verantwoordelijk voor de brede ontwikkeling van het kind. Vanuit onze professionaliteit nemen we, na overleg, beslissingen over de aanpak, te volgen leerroute en de daaruit voortkomende acties. 

 

Basiszorg 

We bieden basiszorg aan kinderen. Dit houdt op cbs Ichthus het volgende in: 

  • Afstemmen op de onderwijsbehoeften van het kind door;  
  • Sociaal en emotioneel welbevinden te volgen, monitoren en gericht te begeleiden. 
  • Het voorkomen van leerproblemen door tijdig te signaleren middels toetsen, observaties en gesprekken met leerling en ouders. 
  • Het aanbod en instructies af te stemmen op de verschillen binnen een groep. 
  • Goede en planmatige samenwerking in de school. 
  • Goede samenwerking met en informatieverstrekking aan ouders/verzorgers waar het de ontwikkeling van het kind betreft.  

Meerbegaafdheid

Leerlingen met een meer dan gemiddelde begaafdheid krijgen hun werk compact aangeboden waar kan, waardoor ze tijd hebben om aan verdiepende en verrijkende leeractiviteiten te werken. Dit is zowel aanbod vanuit de eigen school in de vorm van de zogenaamde Verbredingsgroep, als vanuit de Plusklas van Floreant. Deze biedt nog meer mogelijkheden tot uitdaging buiten school (zie item: plusklas). 

  

Extra zorg 

Kinderen die, naast de basiszorg, extra ondersteuning nodig hebben krijgen die waar mogelijk op cbs Ichthus. De ondersteuning die geboden wordt is afhankelijk van hun onderwijsbehoeften. Hierbij kijken we altijd naar het volgende: wat heeft dit kind, van deze ouders, in deze groep, bij deze leerkracht, op deze school nodig? Kunnen wij dit op cbs Ichthus bieden en wat of wie hebben we daarvoor nodig?  

 

We hebben in de afgelopen jaren ruime ervaring opgedaan in de begeleiding van leerlingen, bijvoorbeeld als het gaat om kinderen met een cognitieve ontwikkelingsachterstand, kinderen die beter leren middels praktijk, met AD(H)D, ASS (Autisme Spectrum Stoornissen), dyslexie of leerlingen met een (lichte) fysieke beperking. 

Stichting Floreant biedt kinderen die leren door te doen ook een Variagroep aan. Dit geeft meer mogelijkheden in het praktischer maken van ons onderwijs buiten de school.  

 

Met de invoering van de Wet Passend Onderwijs in 2014 heeft de school zorgplicht en ontvangt een zorgbudget via het Samenwerkingsverband voor extra ondersteuning. We kijken op school-, groeps- en leerling niveau welke ondersteuning, waar nodig is en stemmen ons onderwijs af op de onderwijsbehoeften. 

Om de ondersteuning van ieder kind zo vroeg mogelijk in kaart te brengen en indien mogelijk af te kunnen stemmen op de onderwijsbehoeften, volgen wij de aanmeld- en intakeprocedure, zoals beschreven onder het item 'interesse in onze school'.  

 

Samenwerking 

We hebben structureel overleg met verschillende instanties, bijvoorbeeld logopedie, die betrokken kunnen zijn bij onze leerlingen. Zo werken we samen aan het voorkomen of het ondersteunen van ontwikkelings- en opvoedproblemen. Uiteraard gaat elk overleg met een externe partner, in overleg met en na toestemming van ouders/verzorgers. De begeleiding kan vaak in en om school verzorgd worden en de voortgang ervan wordt, na toestemming van ouder(s)/verzorger(s,) met de school gedeeld en afgestemd. Zie item partners in samenwerking.