Ouderbetrokkenheid

Wij vinden het belangrijk dat ouders/verzorgers betrokken zijn bij de ontwikkeling van hun kind en waarderen ook de inzet van ouders/verzorgers op andere gebieden. Op deze manier kunnen we betekenisvolle dingen bereiken als school, voor onze leerlingen. De praktijk laat zien dat er een grote bereidheid is onder ouders/verzorgers om te participeren bij verschillende activiteiten. Iets waar we trots en zuinig op willen zijn.

Ouderparticipatie is de actieve deelname van ouders aan schoolactiviteiten. Er is verschil tussen informele en formele ouderparticipatie. Onder informele ouderparticipatie valt bijvoorbeeld het meegaan met een schoolreisje of het helpen op een spelletjesdag. Onderstaand een overzicht van de formele ouderparticipatie op onze school. De MR en GMR worden beschreven in apart item op deze site. U kunt zich vrijwillig aanbieden voor een panel of commissie, ook kan het zijn dat u hiervoor wordt benaderd. Deelname is altijd op vrijwillige basis.

Ouderpanel

Op Cbs Ichthus is naast een leerlingenpanel ook een ouderpanel actief.
Het ouderpanel heeft als doel om op een laagdrempelige en rechtstreekse manier in gesprek te komen met ouder(s)/verzorger(s) over het onderwijs op school. Hierbij fungeert het ouderpanel als klankbord voor de directie, waarin ouders constructief kunnen meepraten over nieuwe plannen of hun mening kunnen geven over bepaalde onderwerpen.
Het ouderpanel bestaat uit een afgevaardigde ouder/verzorger uit iedere jaargroep en wordt voorgezeten en voorbereid door de directie van de school in samenwerking met een teamlid.
De samenstelling van het ouderpanel verandert jaarlijks, om zo verschillende de ouders/verzorgers de kans te geven plaats te nemen in het ouderpanel en als school de verschillende persoonlijke inzichten te kunnen benutten.

Activiteiten commissie (AC)

De AC organiseert en ondersteunt, in samenwerking met het team, een aantal activiteiten die over het algemeen een feestelijk karakter hebben. De AC vergadert een aantal keer per jaar. O.a. de volgende activiteiten vinden jaarlijks plaats:
  • Het organiseren van de fietstocht op de laatste schooldag
  • Het ondersteunen bij de Sinterklaasviering
  • Het verzorgen van het ontbijt/ de lunch met Pasen
  • Het ondersteunen bij de kerstviering
  • Het ondersteunen bij het afscheid van groep 8

Verkeerscommissie

Deze commissie houdt zich bezig met de verkeersveiligheid rondom school en is betrokken bij allerlei extra activiteiten, zoals de jaarlijkse fietskeuring, het praktische verkeersexamen, het dode-hoek-project en het tweejaarlijkse project VOMOL. In de schoolgids (zie item 'documenten') leest u hier meer over.

Kriebelteam

Iedere maandag na een vakantie staat het kriebelteam klaar om iedereen te controleren op hoofdluis en neten om ze op die manier buiten de schooldeuren te houden. In de schoolgids (zie item 'documenten') leest u hier meer over. De data worden vermeld in de jaarkalender.

Klassenouder

Bij de start van het schooljaar kunnen ouders zich aanmelden als klassenouder. Deze ouder draagt, in overleg met de leerkracht, zorg voor het organiseren van ouderhulp t.b.v. diverse activiteiten.

Versiercommissie

Meerdere keren per jaar worden de algemene ruimtes en vitrines, afhankelijk van het seizoen of een thema, op passende wijze aangekleed door een aantal ouders/verzorgers. In de schoolgids (zie item 'documenten') leest u hier meer over.

Pleincommissie

De pleincommissie is samengesteld uit ouders/verzorgers en leerkrachten. Het doel waaraan de pleincommissie op dit moment werkt, is het realiseren van een vernieuwd schoolplein.