MR en GMR

MR (medezeggenschapsraad)

De MR van cbs Ichthus levert een belangrijke bijdrage aan het functioneren van de school als geheel. Bij alles wat met 'beleid' te maken heeft, is de MR nauw betrokken. Medezeggenschap geeft de ouder(s)/verzorger(s) en de leerkracht inspraak (advies en/of instemmingsrecht) in tal van zaken, zoals: de onderwijstijden, de wijze waarop het voor het onderwijs beschikbare geld wordt besteed, de keuze van een nieuwe leerkracht met een vaste aanstelling bij Stichting Floreant enz.. In nauw overleg met de directeur van de school, die een rol heeft als gesprekspartner, worden beleidsplannen besproken. De samenstelling van de MR bestaat uit een oudergeleding van drie personen en drie teamleden en werkt volgens een rooster van aftreden.

De samenstelling van de MR is als volgt:

  • Rinske Linckens, oudergeleding en voorzitter
  • Leonie Kleinlugtenbeld, oudergeleding
  • Albert Seigers, oudergeleiding
  • Ellen van der Veen, personeelsgeleding
  • Agnes van der Snel, personeelsgeleding
  • Esther Winkel, personeelsgeleding

 

GMR (gemeenschappelijke medezeggenschapsraad)

Daarnaast is er een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Hierin zijn meerdere scholen van stichting Floreant vertegenwoordigd. Agnes van der Snel neemt hieraan, vanuit de personeelsgeleding van Cbs Ichthus, deel.
In de GMR worden de bovenschoolse zaken met de Voorzitter College van Bestuur besproken.