Ons onderwijs

Binnen ons onderwijs geven wij bewust invulling aan de drie domeinen uit onze visie.
Samen leren leven, leren denken en leren leren.


Afbeelding: visiebeeld Cbs Ichthus

Op school besteden we aandacht aan de kernvakken: rekenen, taal, spelling en (begrijpend)lezen.
We willen kinderen hiermee een stevig kennisbasis geven. We hebben tevens als doel om leerlingen meer regie te geven over hun eigen leerproces. We stemmen de mate van zelfsturend leren hierin af op de behoefte van het kind. Op deze manier willen we komen tot een hogere leermotivatie bij leerlingen, wat positieve gevolgen heeft voor de leerresultaten. We begeleiden de leerling hierbij en beseffen ons dat ook het zelfsturend leren een leerproces op zich is. We geven hier in een doorgaande lijn op verschillende manier vorm aan in de groepen 1 t/m 8. Een voorbeeld hiervan is het plannen van je werk en het creëren van overzicht hierin. Daarnaast is er ook gericht aandacht voor het samenwerken.
Dit sluit aan op het ‘leren leren’ dat een aspect is in ontwikkeling, op cbs Ichthus. We hebben als doel, kinderen vaardigheden bij te brengen die ze in staat stellen zelfstandig kennis te verwerven, zich deze kennis eigen te maken en hierbij zelf sturing te geven aan het leerproces. Dit bieden we niet aan als vak op zich, maar is van toepassing op alle situaties waarin wordt geleerd.

Naast de kernvakken besteden we onder andere aandacht aan godsdienst vanuit onze Christelijke basis, sociaal emotionele ontwikkeling, Engels, bewegingsonderwijs en verkeer. Hierin krijgt het 'leren leven' en 'leren denken' voor een groot deel vorm. 
We werken hierbij bijvoorbeeld aan vaardigheden als: reflecteren, bewuste keuzes maken, kritisch denken, etc.
In thematische samenhang werken we op school in de groepen 1 t/m 8 aan wereldoriëntatie, burgerschap, digitale geletterdheid, wetenschap, natuur en techniek, filosofie en kunst en cultuur, met de methodiek GO!. Hierin zien wij nadrukkelijk de koppeling met alle drie domeinen: samen leren leven, leren denken en leren.
Binnen het thematisch aanbod staan de volgende principes centraal:

• Leren vanuit verwondering en leren vragen stellen.
• Zelf onderzoeken en ontdekken. Uitproberen, fouten maken en opnieuw beginnen. Zo ontwikkelen wij.
• Kennis en ervaring opdoen in en buiten de school.
• Op basis van interesse leiden we leerlingen van de ene vraag naar de andere.
• Aansluiten bij de belevingswereld van leerlingen.

Het thematisch aanbod kent vier schoolbrede thema’s van zes weken, per schooljaar. Deze thema’s behandelen we schoolbreed in groepen 1 t/m 8.
Nieuwe kennis wordt op deze manier in een context geplaatst. Door nieuwe kennis en vaardigheden te verbinden aan eerder verworven kennis, beklijft deze beter. De leerling onthoudt de lesstof ook beter wanneer deze door de leerling zelf is ontdekt.
Bij ontdekkend leren zijn de leerlingen actief bezig met hun leerproces. Ze ontdekken en ontwikkelen hun talenten en leren hoe ze die optimaal kunnen inzetten. Ook leren ze zelfstandig denken en handelen. Ze leren initiatieven nemen, plannen, uitvoeren en reflecteren. De leerlingen ontdekken de zin van het leren en ze leren van en met elkaar (Kerpel, 2014). Deze vorm van leren helpt ons richting te geven aan een groot deel van onze onderwijsvisie.