Partners in samenwerking

Als school werken wij samen met verschillende partners op het gebied van onderwijs en opvoeding.

Doomijn Kinderopvang

Doomijn Kinderopvang en cbs Ichthus zijn samen continu op zoek
naar hoe een goede samenwerking kan bijdragen aan een veilige, leerzame en gezonde omgeving voor de kinderen in hetdorp Lemele.
Zo wordt in samenwerking met Doomijn en toestemming van
ouder(s)/verzorger(s), de overstap afgestemd van Doomijn naar
cbs Ichthus. Dit wordt indien nodig en mogelijk ook gedaan met
andere kinderopvang organisaties. Daarnaast worden thema’s
en activiteiten op elkaar afgestemd waar mogelijk, zodat de
leerrijke omgeving kan worden versterkt, er gebruik kan worden
gemaakt van elkaars faciliteiten en kinderen al vertrouwd raken
met de omgeving van de basisschool.

 

Fysiotherapie Sterk

Fysiotherapie Sterk helpt ons als school bij het maken van
‘gezonde keuzes’. Hierbij worden er in verschillende groepen
screenings afgenomen op onder andere de gebieden:
voorbereidend schrijven, schrijfhouding, zithouding
en beeldschermgebruik.
De leerkrachten en leerlingen (in het algemeen) worden ondersteund met tips en indien gewenst zal de leerkracht contact opnemen met ouders/verzorgers wanneer een verdere
analyse door de fysiotherapeut wordt geadviseerd. 

 

2Spraak logopedie

Wanneer uw kind naar de logopedist gaat, vinden wij het belangrijk
dat hij/zij zich prettig voelt en wij zien een meerwaarde in een
korte lijn tussen logopedist en ons als school. Sinds 2023 is
2spraak centrum voor logopedie en dyslexie een officiële
praktijklocatie bij ons op school.  Wanneer uw kind in
aanmerking komt voor logopedie, maakt u altijd zelf
(in overleg met uw zorgverzekeraar) de keuze tussen de
logopediste die op school behandeltof een vrijgevestigde logopedist.

 

Bibliotheek Salland

Samen met de Bibliotheek Salland werken we aan de leesmotivatie en leesontwikkeling op onze school. Dit doen we door in samenwerking vorm te geven aan onze schoolbibliotheek. Daarbij richten we
ons op een divers, actueel en een continu vernieuwend aanbod.
Tevens werken we samen aan activiteiten die gericht zijn  op de leesmotivatie en leesontwikkeling van onze leerlingen.

 

Centraal Nederland

Voor begeleiding en advisering aan kinderen met extra  
onderwijsbehoeften of problematieken rondom sociaal
gedrag of kennis en vaardigheden, kunnen we o.a. de
orthopedagogen van Centraal Nederland benaderen.
Aan school is één vaste orthopedagoog verbonden die
minimaal twee keer per jaar op initiatief van de intern begeleider
samen in gesprek gaan over het aanbod en de aanpak voor individuele leerlingen of groep als geheel.
Het contact is altijd hulpvraag gestuurd. Verdergaand onderzoek en daarbij behorende advisering kan een gevolg zijn. Ouders/verzorgers geven altijd toestemming voor betrokkenheid van Centraal Nederland en zijn hier nauw bij betrokken.

 

GGD IJsselland

Namens de GGD zijn aan onze school een verpleegkundige  
en een doktersassistente verbonden. 
De GGD doet gedurende de schoolloopbaan van kinderen een aantal 
basisonderzoeken waarbij lichamelijke groei, welzijn, ontwikkeling,
gedrag en opvoeding de belangrijkste hoofdpunten zijn.
Aanvullend daarop verzorgt de GGD ook voorlichtingsactivteiten 
in de bovenbouw, gericht op een gezonde leefstijl.

Daarnaast is de GGD ook bij calamiteiten die met geestelijke of lichamelijke gezondheid te maken hebben een belangrijke informatiebron 
voor de school.

 

Veilig Thuis

Veilig Thuis IJsselland is het advies- en meldpunt huiselijk  
geweld en kindermishandeling. Dit is een regionale
organisatie waar slachtoffers, daders en omstanders terecht
kunnen voor deskundige hulp en advies. Veilig Thuis is er
voor iedereen, jong en oud, die te maken heeft met huiselijk
geweld of kindermishandeling. Veilig Thuis geeft advies en
biedt ondersteuning, ook aan professionals.